Wednesday, August 15th, 2018 6:31:18 am

Hình Thượng Kỳ Cờ Bay tại Parliament Building at Ottawa | 30/04/2018