Monday, January 21st, 2019 9:18:44 am

Hình Thượng Kỳ Cờ Bay tại Parliament Building at Ottawa | 30/04/2018