Saturday, October 20th, 2018 1:33:30 pm

Hình Thượng Kỳ Cờ Bay tại Parliament Building at Ottawa | 30/04/2018