Wednesday, May 22nd, 2019 1:21:51 am

Hình Thượng Kỳ Cờ Bay tại Parliament Building at Ottawa | 30/04/2018