Tuesday, June 19th, 2018 12:42:19 am

Hình Thượng Kỳ Cờ Bay tại Parliament Building at Ottawa | 30/04/2018