Wednesday, May 22nd, 2019 1:46:19 am

Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall | 28/04/2018