Tuesday, June 19th, 2018 12:42:57 am

Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall | 28/04/2018