Saturday, October 20th, 2018 2:02:01 pm

Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall | 28/04/2018