Sunday, January 20th, 2019 10:12:40 am

Lễ Thượng Kỳ Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 43 tại Toronto City Hall | 28/04/2018