Saturday, October 20th, 2018 1:50:32 pm

VIDEO | HỘI ÁI HỮU CỰU SINH VIÊN SĨ QUAN TRÙ BỊ THỦ ĐỨC ONTARIO