Wednesday, May 22nd, 2019 1:07:56 am

Cuộc Đời Rất Công Bằng

Nếu ông trời không để bạn gặp khó khăn, làm sao bạn có thể nhìn thấu được lòng người

Nếu ông trời không để bạn thất bại, thì làm sao bạn biết được người bên cạnh là thật hay giả

Nếu ông trời không để bạn phải cô độc, thì làm sao bạn biết tự suy ngẫm lại

Nếu ông trời không để bạn gặp được quân từ và tiểu nhân, thì làm sao bạn có thể đề cao cảnh giác

Ông trời rất công bằng với mọi người, có người khiến bạn khóc thì nhất định sẽ có người làm bạn cười

Nhân Quả