Sunday, November 18th, 2018 2:34:48 pm

Hình :: Đêm Thơ Nhạc Tây Ninh & Đặng Hoàng Sơn tại Wood Threater | 27/10/2018

Hình chụp do Lợi Anh Phạm