Wednesday, November 14th, 2018 7:08:36 pm

Hình :: Đêm Thơ Nhạc Tây Ninh & Đặng Hoàng Sơn tại Wood Threater | 27/10/2018

Hình chụp do Lợi Anh Phạm