Monday, January 21st, 2019 9:16:51 am

Hình | Lễ Tưởng niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018