Sunday, September 23rd, 2018 2:51:03 am

Hình | Lễ Tưởng niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018