Thursday, March 22nd, 2018 12:01:57 am

Hình | Lễ Tưởng niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018