Wednesday, November 14th, 2018 7:09:46 pm

Hình | Lễ Tưởng niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018