Friday, July 20th, 2018 10:16:23 am

Hình | Lễ Tưởng niệm 50 thảm sát Tết Mậu Thân tại Northwood Community Centre | 03/03/2018